1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Hakkında 2003-2008 Yıllarında Verilen Özelge Örnekleri


 

Tarih 

İlgili Kanun

Madde ve Tebliğ Numarası 

Konu Özeti

19.06.2008 1319 Emlak Emlak 1 ve 30 md. Kısıtlı Emlak Vergisi Uygulaması hk
17.06.2008 1319 Emlak Emlak 8.md. 44 ve 45 seri nolu G.T.

Hiç bir geliri olmayan Emlak vergisi mükellefinin isteğe bağlı sigortalı olmasının indirimli bina vergisi oranından yararlanmasına engel teşkil edip etmeyeceği.

31.03.2008

1319 Emlak

1163 Kooperatifler

Emlak 4, 22, 41. md.

Kooperatifler 93. md.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezi (Çıraklık Okuluna)'ne  tahsis edilen mülkiyeti  yapı kooperatife ait binanın  emlak vergisi hk.     

12.03.2008

1319 Emlak

Emlak 1, 4, 14. md.

Yardım derneğine ait gayrimenkülün Emlak Vergisine tabi olup olmadığı hk.

03.03.2008

1319 Emlak

Emlak 12, 30. md.

Yüksek gerilim hattı altında kalan yerlere kısıtlı vergi uygulanmasının mümkün olup olmadığı.

01.02.2008

1319 Emlak

Emlak 4/a, 14/a md.

İşletmeciliği özel sektöre devredilen idari binası ile tesisin işletmeciliğinin devrinden sonra emlak vergisi arınılıp arınılmayacağı

11.12.2006

1319 Emlak

Emlak 1, 3, 8. md.

47 Seri Nolu G.T.

2005/9827 sayılı B.K.K.

Münhasıran sosyal güvenlik kurumundan emekli olan ve emlak vergisi muafiyetinden yararlanan kişinin, eşinin çalışıyor durumda olması ve eşinin üzerine kayıtlı gayrimenkulü bulunması halinde emlak vergisi muafiyetinden faydalanıp faydalanamayacağı hakkında.

25.09.2006

1319 Emlak

Emlak 14, 22. md.

Konut Yapı Kooperatiflerinin emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.

27.07.2006

1319 Emlak

Emlak 15. md.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Tüzel Kişiliğine ait  arsa ve arazilerin Emlak Vergisi hk.

29.06.2006

1319 Emlak

Emlak 8. md.

47 G.T.

Özürlülerde indirimli emlak vergisi uygulaması hk.

24.06.2006

1319 Emlak

Emlak 8, 9 ve 11. md.

38 G.T.

Emeklilerde indirimli emlak vergisi uygulaması hk.

13.04.2006

1319 Emlak

3218 Serbest Bölgeler Kn.

Emlak 1, 12, 13, 14,

15 ve 22. md.

Ser.Böl.Kanunu 6. md.

Serbest Bölgelerdeki bina ve arazilerin Emlak Vergisinden muaf olup olmadığı hk.

06.09.2005

1319 Emlak

2464 Belediye Gelirleri

Emlak 11,23,30,33.md.

Belediye Gel.13,16. md.

Emlak vergisine tabi taşınmazların malikleri tarafından yıl içinde satılmaları ve yine ilan ve reklam vergisine tabi işyerinin yıl içinde kapatılması durumunda orantı dahilinde kısmi vergi tahakkuku yapılıp yapılamayacağı hk.

27.07.2004

1319 Emlak

Emlak 12.md.

Arazi vasfında zeytinlik iken imar içine alınmış olan ve halen arazi amaçlı olarak kullanılan taşınmazların emlak vergisi yönünden beyanının arsa olarak mı arazi olarak mı alınacağı hk.

25.05.2004

1319 Emlak

213 V.U.K.

Emlak 29,32.md.

213 VUK 341.md. 

Süresinden sonra verilen Emlak Vergisi Beyannamelerine vergi ziyaı cezası kesilip kesilmeyeceği hk.

24.02.2004

1319 Emlak

2863 Sayılı K.T.V.K.K

492 Sayılı Harçlar K.

7338 Sayılı V.İ.V.

Emlak 4,14,15.md.

2863 S.K.21,22 md.

492 S.K.57,58,68 md.

7338 S.K. 1,3. md.

Sit alanı olduğu belirtilen arsa ve üzerinde bulunan binaların Emlak Vergisinden, Harçlardan, Veraset ve İntikal Vergisinden muaf ve istisna edilmesinin mümkün olup olmayacağı hk.

24.02.2004

4706 S.Kanun

4706 S.K.7. md.

4706 sayılı Kanun kapsamında satılan hazine yerleri ile ilgili Emlak Vergisi bildirimlerine, geçici olarak Emlak Vergisi istisnasının uygulanıp uygulanamayacağı hk.

24.02.2004

2464 Belediye Gelirleri

B.G.K. 44. md.

30 G.T.

Boş bulunan ve hiçbir şekilde kullanılmayan binalar için 01.01.2004 tarihinden sonra çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceği hk.

30.09.2003

1319 Emlak

2464 Belediye Gelirleri

2464 S.K. 44 md.

Siyasi Partilerin sahip olduğu veya kullandığı binaların çevre temizlik  vergisine tabi tutulmasının gerektiği hk.

19.03.2003 1319 Emlak 1,12, 14 md.

Mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan gayrimenkullerin emlak vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.