193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hakkında 2009 Yılında Verilen Özelge Örnekleri


Tarih 

İlgili Kanun 

Madde ve Tebliğ Numarası 

Konu Özeti

27.10.2009 193 GVK
213 VUK
5520 KVK
GVK geç.61, 62. md,
VUK 8. md,
KVK 30. md.

Tevkifata tabi tutulmuş yatırım indiriminden kaynaklanan karın dağıtımı sırasında GVK’nun 94/6-b-ii maddesine göre ödenen verginin iadesi hk.

23.10.2009 193 GVK GVK 23/6, 61. md.

Vergi Muafiyeti

22.10.2009 193 GVK GVK 61, 94/1-1. md.

Bilirkişinin elde ettiği ücretin vergilendirilmesi ve kiraladığı işyeri için yapacağı kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

09.10.2009 193 GVK GVK 46. md,
73 Seri No.lu GV Sirküleri

Bakkal işletmeciliği faaliyetinin basit usulden yararlanıp yararlanamayacağı

02.09.2009 193 GVK
213 VUK
GVK 89/1. md,
VUK 116, 117. md.

Tespit edilen matrah farkının, yıllık beyanname üzerinde fazla beyan yapılmış olması nedeniyle terkin edilmesi talebi

19.08.2009 193 GVK
5811 Sy.Kn.
GVK
Varlık Barışı Kanunu 3. md.

31.12.2006 tarihinde işini terk eden mükellefin 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı

19.08.2009 193 GVK GVK 37, 65. md.

Eğitim danışmanlığı ve özel istihdam bürosu faaliyetlerinin ne şekilde vergilendirileceği

13.08.2009 193 GVK GVK 65, 67, 94/2. md.

İşini terk eden gelir vergisi mükellefine verilen hizmet karşılığı düzenlenen serbest meslek makbuzunda gelir vergisi stopajı hesaplanıp hesaplanmayacağı

11.08.2009 193 GVK GVK 63/2. md,
11 Seri No.lu GVK G.T.

Eşin yurtdışı hizmetlerine karşılık SSK’ya ödenen borçlanma aidat ve primlerinin çalışanın ücretinin gerçek ve safi tutarının tespitinde indirilip indirilmeyeceği

11.08.2009 193 GVK GVK 23/2. md.

Tarlada bulunan ağaçların bakım, budama, sulama ve gözetme işlerinde çalıştırılacak işçiye yapılacak ücret ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

05.08.2009 193 GVK GVK 46. md,
183 Seri No.lu GV G.T.

Seyyar meyve ve sebze satışının basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceği

30.07.2009 193 GVK GVK 37. md.

Apart  öğrenci yurdu işletmeciliği faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

29.07.2009 193 GVK GVK 25/1,61,94/1-1. md.

İşe başlatmama tazminatı ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

25.07.2009 193 GVK GVK 63. md,
111 Seri No.lu GV G.T.

Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait ücretlinin gelir vergisi matrahından indirilemeyen kısmının ücretlinin emekliye ayrılması durumunda iadesinin yapılıp yapılamayacağı

25.07.2009 193 GVK GVK 46. md.

Bıçak bileme ve tamir işi yapan mükellefin basit usulden yararlanıp yararlanamayacağı

21.07.2009 193 GVK GVK 9. md.

Evinde yaptığı el işlerini Pazar takibi suretiyle satan mükellefin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı.

20.07.2009 193 GVK GVK 61.md.

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen eksik işçilik primi ile ilgili olarak vergileme yapılıp yapılmayacağı

29.06.2009 193 GVK GVK 23/14, 61. md.
147 Seri No.lu GVK G.T.

Almanya mukimi bir kurum personelinin Türkiye’de  elde ettiği ücretlerin vergilendirilmesi

19.06.2009 193 GVK GVK 61,94/1-1,96. md.

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen eksik işçilik primi ile ilgili olarak vergileme yapılıp yapılmayacağı

18.06.2009 193 GVK GVK 94/5-a. md.

Üniversitenden kiralanan kantin için yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi ve katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

27.05.2009 193 GVK GVK mük.80. md.

Değer artış kazancı

13.05.2009 193 GVK GVK 40/2,41/2, 61. md,
174 Seri No.lu GV G.T.

18 yaşından büyük özürlü çocuğa ödenen ücret ve SGK priminin ticari kazancın tespitinde  indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

11.05.2009 193 GVK
5520 KVK
GVK 42, 44, 94/1-3. md.
KVK 15/1-a. md.

Aynı yıl içinde bitirilemeyip ertesi yıla taşan inşaat işlerinde tevkifat uygulaması

24.04.2009 193 GVK
3218 sy.Kn.
GVK
Serbest Bölgeler Kn. geç. 3. md.

Serbest bölgelerde asgari geçim indirimi ihbar ve kıdem tazminatı hesaplaması

14.04.2009 193 GVK GVK 70/1, 73, 26. md.
268 Seri No.lu GVK G.T.

Emsal kira bedeli esası uygulamasında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı, kira bedelinin bankaya yatırılıp yatırılmayacağı

10.04.2009 193 GVK GVK 89.md.

Serbest meslek kazancından indirim konusu yapılacak eğitim harcamaları hk.

09.04.2009 193 GVK GVK 31, 89. md,
222 Seri No.lu GV G.T.

Basit usule tabi mükelleflerin  sakatlık indiriminden faydalanıp faydalanamayacakları

03.04.2009 193 GVK
5811 sy. Kn.
GVK 81/2. md,
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hk.Kn.

Ferdi işletmesini sermaye şirketine devreden mükellefin 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan ettiği varlıklarının durumu

02.04.2009 193 GVK GVK 31. md.

İki özürlü çocuğu bulunan çalışanın her iki çocuğu için de sakatlık indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı

02.04.2009 193 GVK GVK 74. md.

İkamet edilen konuta ait kredi faizlerinin safi iradın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

26.03.2009

193 GVK
 3218 sy.Kn.

GVK
Serbest Bölgeler Kn. geç. 3. md.

Serbest belgede istihdam edilen personele yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi istisnası

18.03.2009 193 GVK GVK 21, 74, 89, 91, 92. md.

Kira geliri elde eden mükellefe ait beyannamenin eşi tarafından verilip verilemeyeceği ve yıl içinde yapılan giderlerin vergi matrahından indirilip indirilemeyeceği

16.03.2009 193 GVK GVK mük. 80.md.

Arsa karşılığı teslim alınan dairelerin satılmasından elde edilen kazancın vergilendirilmesi

16.02.2009 193 GVK GVK 44, mük.120. md.

İnşaat ve taahhüt işinin birden fazla yıla yaygın olup olmadığının tespiti ve geçici vergi mükellefiyeti

11.02.2009 193 GVK GVK 9/6, 23/6. md.

Vergi muafiyeti

10.02.2009 193 GVK
5520 KVK
252 Seri No.lu GV G.T.
13 Seri No.lu KVK Sirküleri

Fon payının iadesi

02.02.2009 193 GVK
5520 KVK
GVK 42, 44.md,
KVK 15/1-a. md.

İnşaat ve taahhüt işinin birden fazla yıla yaygın olup olmadığının tespiti

02.02.2009 193 GVK GVK 82. md.

Ticari faaliyete son verildikten sonra elde edilen kazanç

28.01.2009 193 GVK GVK 37, mük.80/1-4,85. md.

Adi ortaklıkta ortağın değişmesi halinde gelir vergisi beyannamesinin ne şekilde verileceği

27.01.2009 193 GVK
213 VUK
GVK 40/1. md,
VUK 227, 229, 230. md.

Yapı denetimi hizmet bedelinin müteahhit tarafından gider yazılıp yazılamayacağı

23.01.2009 193 GVK GVK 63/1-2. md,
111 Seri No.lu GVK G.T.

Yurtdışı hizmetlere karşılık SSK’ya ödenen borçlanma aidat ve primlerinin ücretin gerçek ve safi tutarının tespitinde indirilip indirilmeyeceği

22.01.2009 193 GVK GVK 37, 70. md.

İşletmeye kayıtlı aracın kiraya verilmesi

22.01.2009 193 GVK GVK 23/6, 61. md.

Ücret istisnası

09.01.2009 193 GVK GVK 106. md.
2003/3 Sıra Nolu GV İç Gn.

Ticari aracı yurt dışında alıkonulan mükellefin faaliyetinin terke çıkarılması

07.01.2009 193 GVK GVK 70-1, 74/10. md.

GMSİ mükellefinin oturduğu konut için ödediği kira tutarlarını indirim konusu yapıp yapamayacağı

06.01.2009 193 GVK GVK 9. md,
264 Seri Nolu GVK G.T.

Vergiden muaf esnaf

05.01.2009 193 GVK
5520 KVK
GVK
13 No.lu KVK Sirküleri

2003 yılında kesinti yoluyla ödenen fon payı tutarlarının iade edilip edilmeyeceği

05.01.2009 193 GVK GVK 94/11.md,
164 Seri No.lu GVK G.T.

Ticaret borsalarına tescil ettirilmek suretiyle çiftçilerden satın  alınan zirai ürünlerin satışında gelir vergisi tevkifatı