Anasayfa \ Pratik Bilgiler \ Sıkça Sorduğunuz Sorular

SIKÇA SORDUĞUNUZ SORULAR

SORU : Arabamın fenni muayenesini yaptırmak için ne gerekli olan muayene harcını nereye yatırabilirim.?

CEVAP : Aracınızın türüne göre aşağıda yer alan tablodaki Muayene Harcını ilimizdeki Yeşil Vergi Dairesine yatırıp, buradan aracınıza ait “ Borcu Yoktur ”kağıdını da alıp muayene istasyonlarına gitmeniz gerekmektedir.

Aracın Cinsi

Tutarı

a-) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için

138.00 YTL

b-) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı,römork ve yarı römork için

103.80 YTL

c-) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet,motorlu bisiklet için

54.20 YTL

Ayrıca fenni muayene esnasında aşağıda belirtilen belgelerinde hazır bulunması gerekmektedir.

1.Muayene Harcı ve Vergi Borçlu Olmadığına Dair Belge (Temiz kağıdı)


2.Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi, (primlerin artması halinde Zeyilname)

3.Alternatif yakıt olarak LPG/CNG dönüşümü yapılan araçlardan, Gaz Sızdırmazlık Raporu

4.Sefer Görev Emri. (Arazi Vitesi Olmayan otomobillerle zirai traktörler hariç)

SORU : Aracımı satmak için borcu yoktur belgesi almak istiyorum. Neler yapmalıyım?

CEVAP :Aracın satış veya devir işlemlerinde, “ borcu yoktur ” belgesi verilebilmesi için araç sahibi tarafından aracın ruhsatı ile birlikte Yeşil Vergi Dairesi`ne (İhsaniye) başvurulması gerekir.

SORU : Tasfiyeye giriş ve tasfiye sonu kurumlar vergisi beyanname verme süresinin başlama tarihi olarak, genel kurul tarihi mi?, ortaklar kurulu tarafından alınan karar tarihi mi? Yoksa Ticaret Siciline tescil tarihimi esas alınacaktır?

CEVAP : Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer.

Tasfiye öncesi döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar verilir.

Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde verilir. Tasfiye kararının tescil edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi gerekmektedir.SORU : İşletmemizde kullanmak üzere binek otomobil aldık bunun KDV’sini indirim konusu yapabilir miyiz?

CEVAP :KDVK ‘nun 30. Md. B fıkrasında ‘‘ faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ” nin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir.

SORU :Basit Usul mükellefiyim. Aynı zamanda kira geliri elde etmekteyim. Elde ettiğim ticari kazancım ile kira gelirlerini ne zaman beyan edeceğim. Kira gelirinin tespitinde istisna uygulamasından yararlanabilecekmiyim.?

CEVAP :Basit usul ticari kazancın yanında kira gelirinin bulunması halinde . her ikisinin de beyanı Mart ayındaki gelir vergisi beyannamesi ile yapılacaktır. Ticari , zirai ve mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar, GMSİ istisnasından yararlanamazlar.

SORU : Basit Usul mükellefleri, müşteri istediği halde fatura veyaperakende satış fişi vermeyip, bunun yerine gün sonunda vermediği satışlar için topluca belge düzenleyebilirler mi?

CEVAP : Basit usulde vergilendirilen mükellefler, faaliyetlerine ilişkin olarak, mal alışları ile giderleri için mutlaka belge alacak, hasılatları için de belge düzenleyip vereceklerdir. Bu mükellefler için 259 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 31.12.2007 tarihine kadar uygulanmak üzere, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.

Ancak, bu imkandan yararlanmak isteyen mükellefler müşterilerinin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorundadırlar.

SORU : Vergi mükellefiyeti açtırarak evde yada büro tutularak Ö.S.S.’ye hazırlık özel ders, test çözümü ve eğitim hizmetinin KDV oranı nedir?

CEVAP :Verilen hizmetin Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve/veya Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim öğretim hizmetleri niteliğinde olmadığından genel oranda (%18) katma değer vergisinin uygulanması gerekmektedir.

SORU : Müteahhitlik yapan bir mükellefim. 150 m2 altında ev ve iş yerlerimi sattım. Düzenleyeceğim faturalarda KDV oranı % kaçtır ?

CEVAP :KDV Kanunu 28. maddesine göre 150 metre karenin altındaki meskenleri satarken %1, işyerlerini satarken ise metre karesi ne olursa olsun %18 den fatura düzenlemelidir.

SORU : Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin mal yada hizmet alımları sırasında ödedikleri KDV’yi iade almaları mümkün müdür?

CEVAP :Mümkün değildir.İade hakkı doğuran işlemler katma değer vergisi kanununda açıklanmış olup,bu işlemler içinde basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ödedikleri KDV’yi iade alacaklarına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.Ödenen bu vergilerin özelliğine göre gider veya maliyet hesaplarına atılması gerekmektedir.

 

SORU : İşletmemizde kullanmak üzere binek otomobil aldık bunun KDV’sini indirim konusu yapabilir miyiz?

CEVAP :KDVK ‘nun 30. Md. B fıkrasında ‘‘ faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ” nin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir.

SORU : Okul servislerinde KDV oranı kaç oldu?

CEVAP :29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2005 tarihinden itibaren Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetlerinde KDV oranı % 8’e indirilmiştir.

SORU : Fazla yatırdığım motorlu taşıtlar vergisini iade alabilmem için gereken evraklar nelerdir?

CEVAP :İade işleminin yapılabilmesi için iadeye dayanak teşkil eden makbuz aslı, ruhsat örneği, banka şube ve hesap numarası gerekiyor. Eğer fazlalık aracın teknik özelliklerinden doğmuşsa aracın teknik belgesi, tadilat projesi vs. evrakların yukarıda sayılan evraklarla ile birlikte Yeşil Vergi Dairesine başvurulması gerekmektedir.

SORU : Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti ne zaman başlar. ÖKC `nin bildiriminin kaç gün içinde yapılması gerekmektedir.

CEVAP : Ö.K.C. kullandırmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başlanılan tarihten itibaren 30 gün içinde ödeme kaydedici cihazın satın alınıp kullanılmaya başlanması gerekmektedir. Satın alınan cihazın, satın alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde bildiriminin yapılması gerekmektedir.

SORU : KDV oranı indirilen tekstil ürünleri nelerdir?

CEVAP : 08/03/2006 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan ve 06/03/2006 tarih ve 2006/10138 nolu Bakanlar Kurulu kararına göre Tekstil Sektöründe KDV oranı %18 den %8 düşürülmüştür. KDV indirimi aşağıdaki malları kapsamaktadır.

-İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler),

-Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

- Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),

- İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,

SORU : İadesi gereken gelir/kurum geçici vergiler üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsup edilebilir mi ?

CEVAP : Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilmektedir.

Mahsup işleminin yapılabilmesi için tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması gerekmektedir. Ödenecek geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen yıllık beyanname üzerinden hesaplana gelir ve kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutar mükellefin mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilmektedir.

Mahsup hakkı, sadece mükellefin kendi vergi borçlarına tanınmış olup üçüncü kişilerin vergi borçlarına tanınmamıştır.